Privacyverklaring

De Fondazione Capellino en de overige bedrijven waarover zij directe of indirecte zeggenschap heeft en die in punt IX onderaan deze privacyverklaring worden genoemd, in hun hoedanigheid van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (hierna: de “Gezamenlijke Verantwoordelijken”) informeren u overeenkomstig art. 13 van EU-Verordening 2016/679 (hierna: “GDPR”) en het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 en latere wijzigingen (Wet op de Privacy), dat zij de gegevens van de betrokkenen (hierna: de “Betrokkenen”) die zij via de website www.almonature.com (hierna ook: de “Site”) of in het kader van de deelname aan door de Gezamenlijke Verantwoordelijken georganiseerde projecten hebben verzameld, zullen verwerken volgens de regels en voor de doeleinden die hierna worden omschreven.

I. SOORTEN GEGEVENS DIE DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE WORDEN VERWERKT

De Gezamenlijke Verantwoordelijken verwerken de volgende soorten persoonsgegevens (hierna: de “Gegevens“), die door de Betrokkenen zijn verstrekt.

1.    Gegevens die worden verkregen wanneer een gebruiker de Site bezoekt

De computersystemen, de cookie-technieken en de softwareprocedures die worden benut voor de werking van de website www.almonature.com, verzamelen tijdens normaalbedrijf bepaalde gegevens, die overigens altijd tijdens het gebruik van het internet worden doorgegeven. Dergelijke gegevens worden niet verzameld om ze vervolgens aan de geïdentificeerde betrokkenen te koppelen, maar maken het vanwege hun kenmerken mogelijk om bezoekers te identificeren door middel van verwerkingen en koppelingen met gegevens van derden. Tot dit type gegevens behoren, bijvoorbeeld, de pagina’s die de gebruiker op de Site bezoekt, de domeinnamen en de internetadressen waarvan de gebruiker (met referral) toegang tot de Site heeft gekregen, de URL-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de webserver in te dienen, de omvang van het bestand van het antwoord, de numerieke code voor de status van het antwoord van de webserver en andere parameters voor de gebruikte browser (bijv. Internet Explorer, Firefox), besturingssysteem (bijv. Macintosh, Windows) en over de digitale omgeving van de gebruiker.

Bovenstaande gegevens worden met behulp van technische en analytisch cookies verzameld. Voor meer informatie over surfgegevens kunt u de informatiepagina Cookies van de Site raadplegen.

2.    Persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt

Het overgrote deel van de pagina’s en de content van de Site zijn toegankelijk voor de gebruiker (hierna: de “niet-geregistreerde gebruiker”), die zich daarvoor niet hoeft te identificeren. Voor de toegang en het bekijken van de Site is registratie dus niet nodig, tenzij men zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief.
In het laatste geval verstrekt de gebruiker de Gezamenlijke Verantwoordelijken de volgende identificatiegegevens: voornaam, achternaam, e-mail, woonplaats en telefoonnummer.

3.    Persoonsgegevens die door beroepsmatige gebruikers worden verstrekt

Gebruikers die tot bijzondere beroepscategorieën behoren kunnen zich registreren in de “Professionele Omgeving” van de Site, waarin zij onder eigen verantwoordelijkheid verklaren te voldoen aan de eisen die aan de toegang worden gesteld (hierna: de “Beroepsmatige Gebruiker“ en/of “Beroepsmatige Gebruikers”). In dat geval verstrekken zij de Gezamenlijke Verantwoordelijken bij de registratie in de “Professionele Omgeving” hun identificatiegegevens, waaronder voornaam, achternaam en e-mailadres, en krijgen zij van het systeem een persoonlijk wachtwoord voor de toegang tot de “Professionele Omgeving”.

4.    Persoonsgegevens die worden verstrekt met betrekking tot projecten die door de Gezamenlijke Verantwoordelijken zijn georganiseerd

De gebruiker kan zich inschrijven in een omgeving die speciaal voor de projecten is gecreëerd. In dat geval verstrekt hij de Gezamenlijke Verantwoordelijken bij de registratie enkele identificatiegegevens, waaronder zijn naam, e-mail en een kopie van zijn identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat de gebruiker zijn persoonsgegevens verstrekt aan instellingen die als Gegevensverwerkers zijn aangewezen (bijv. een non profit-organisatie die een honden/kattenopvang beheert in het kader van het project “CAFL / Adopt Me”) , om hen in staat in stellen deel te nemen aan projecten die door de Gezamenlijke Verantwoordelijken zijn georganiseerd en in de Professionele Omgeving worden omschreven.

II. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 1. De gegevens die de geregistreerde en niet-geregistreerde gebruiker verstrekken, worden zoals bepaald in art. 6, sub b) GDPR zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker voor de volgende servicedoeleinden verwerkt:
  • voor het beheer en de uitvoering van statistische onderzoeken over het gebruik van de Site;
  • ten behoeve van het onderhoud en de technische ondersteuning die nodig zijn voor een goede werking van de Site en de daarmee verbonden diensten;
  • om de kwaliteit en de structuur van de Site te verbeteren en om nieuwe diensten, functies en/of kenmerken van de Site te ontwikkelen;
  • voor de behandeling van een eventuele contactaanvraag die de gebruiker via het speciale contactformulier of per e-mail heeft ingediend, bijvoorbeeld om inlichtingen over de diensten van de Gezamenlijke Verantwoordelijken te vragen;
  • om de Gezamenlijke Verantwoordelijken in staat te stellen om hun rechten in een gerechtelijke procedure te doen gelden en onrechtmatig gedrag te bestrijden;
  • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 2. De gegevens die de Betrokkenen hebben verstrekt, worden op basis van hun uitdrukkelijke, specifieke en afzonderlijke toestemming voor elk punt van deze paragraaf, overeenkomstig de bepaling van art. 6, sub a) GDPR voor de volgende doeleinden verwerkt:
  • om via geautomatiseerde systemen reclame-, promotie- of commerciële berichten (zoals e-mails) toe te zenden over producten, initiatieven en/of diensten van de Gezamenlijke Verantwoordelijken en nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoeding en het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept.
 3. De gegevens die de Betrokkenen hebben verstrekt, worden op basis van hun uitdrukkelijke, specifieke en afzonderlijke toestemming voor elk punt van deze paragraaf, overeenkomstig de bepaling van art. 6, sub a) GDPR voor de volgende doeleinden verwerkt:
  • A. zonder voorafgaande toestemming van de Betrokkene in de zin van art. 6, sub b) GDPR, om deelname aan de Projecten mogelijk te maken en de Gezamenlijke Verantwoordelijken of de Gegevensverwerkers in staat te stellen de verschillende fasen van de organisatie en de uitvoering van de Projecten te beheren.
  • B. mét toestemming van de Betrokkene die uitdrukkelijk, specifiek en afzonderlijk zal zijn voor elk punt van deze paragraaf, overeenkomstig de bepaling van art. 6, sub a) GDPR, en wel voor de volgende doeleinden:
   • voor de verzending aan de Betrokkene (bijv. wegens adoptie in het kader van een project) of aan een instelling die als Gegevensverwerker is aangewezen (bijv. een non profit-organisatie die binnen het project “CAFL / Adopt Me” een honden/kattenopvang beheert) van reclame-, promotie- of commerciële berichten via geautomatiseerde systemen, zoals e-mails over de producten, initiatieven en/of diensten van de Gezamenlijke Verantwoordelijken en nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoeding en het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept.

III. AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

De Betrokkene is verplicht zijn gegevens te verstrekken voor de servicedoeleinden zoals vermeld in punt 1 van de vorige paragraaf. Indien hij dit weigert dan is het mogelijk dat de gevraagde diensten niet kunnen worden geleverd.

Voor de doeleinden die zijn vermeld in de punten 2 en 3 van de vorige paragraaf is de gebruiker niet verplicht gegevens te verstrekken. Het is derhalve een vrijwillige beslissing (die zonder formaliteiten ook na de dienstverlening kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan privacy@almonature.com). Een weigering om gegevens of – wanneer nodig – toestemming te verstrekken, kan er alleen toe leiden dat de Betrokkene geen nieuwsbrieven of commerciële berichten over producten, initiatieven en/of diensten van de Gezamenlijke Verantwoordelijken meer ontvangt, of niet aan de Projecten kan deelnemen en/of niet op de juiste wijze kan voldoen aan alle projectgebonden verplichtingen. De Betrokkene kan hoe dan ook gebruik blijven maken van de diensten die zijn vermeld onder punt 1 van de vorige paragraaf.

IV. WIJZE WAAROP DE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN OPGESLAGEN

 1. De verwerking van de gegevens van de Betrokkenen geschiedt in de vorm van de handelingen zoals aangegeven in art. 4, punt 2), GDPR, waaronder met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, opvragen, aligneren, toegang krijgen, gebruiken, combineren, blokkeren, meedelen, wissen of vernietigen van gegevens.
 2. De gegevens van de Betrokkenen worden verwerkt met behulp van al dan niet geautomatiseerde systemen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken. Die periode is in elk geval maximaal 10 jaar gerekend vanaf het moment dat ze voor de in punt 1, paragraaf II, genoemde servicedoeleinden zijn verzameld en maximaal 10 jaar vanaf het moment dat ze voor de doeleinden zoals genoemd in de punten 2 en 3 van paragraaf II zijn verzameld. Marketinggegevens worden elke twee jaar gecontroleerd.
 3. Gegevens van de Betrokkenen worden verwerkt door personen die bevoegd zijn de onder punt I vermelde taken uit te voeren. Hun identiteit wordt continu gecontroleerd, zij zijn daarvoor opgeleid en hebben kennis van de veiligheidsvoorschriften die in de GDPR en door Almo Nature zijn vastgesteld.

V. TOEGANG TOT DE GEGEVENS

De gegevens zijn uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden toegankelijk voor de volgende personen of bedrijven:

 • werknemers en medewerkers van de Gezamenlijke Verantwoordelijken in hun hoedanigheid van voor de verwerking gemachtigde personen;
 • bedrijven van derden of andere ondernemingen (bijvoorbeeld verenigingen of beroepsuitoefenaars die diensten in de vorm van ondersteuning en advies leveren, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – diensten voor het beheer van het informatiesysteem, instanties die medewerking aan projecten verlenen, bijv. non profit-organisaties zoals honden/kattenasielen of andere instanties). Een bijgewerkt en compleet overzicht kan op de bovenvermelde adressen worden opgevraagd bij de Fondazione Capellino.

VI. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Gezamenlijke Verantwoordelijken mogen ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene (overeenkomstig art. 6, sub b), GDPR) gegevens van de gebruiker bekendmaken aan toezichthoudende organen, gerechtelijke autoriteiten en andere instanties die gerechtigd zijn die gegevens voor de genoemde doeleinden te ontvangen in hun hoedanigheid van zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken. De gegevens van de Betrokkenen zullen niet worden verspreid.

VII. DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die de Betrokkenen hebben verstrekt om de verzending via e-mail mogelijk te maken van commerciële berichten over de producten, initiatieven en/of diensten van de Gezamenlijke Verantwoordelijken en/of van nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoeding en het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept, worden – al dan niet met behulp van mailing- en clouddiensten – digitaal verwerkt met behulp van de providers die als Gegevensverwerkers zijn aangewezen.
Dit betekent dat de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, in overeenstemming met voorziene internationale afspraken en de Standaardbedingen voor overeenkomsten die volgens de Europese Commissie voldoende garanties voor de internationale doorgifte van gegevens bieden.
Met uitzondering van de hierboven geschetste situatie, zullen de gegevens worden beheerd en opgeslagen op servers van de Gezamenlijke Verantwoordelijken in de Europese Unie.

VIII. WEBSITES VAN DERDEN

Op voorhand wordt erop gewezen dat indien de Site links naar websites van derden bevat, de Gezamenlijke Verantwoordelijken geen enkele controle op de content van die websites kunnen uitoefenen en geen enkele toegang hebben tot de persoonsgegevens van de bezoekers van die sites.
De eigenaars van bovengenoemde websites blijven dus de enige verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van de persoonsgegevens van hun eigen gebruikers. Dat betekent dat de Gezamenlijke Verantwoordelijken niet betrokken zijn bij hun activiteiten, noch bij de verantwoordelijkheid, nadelen of kosten die voortkomen uit een gebrekkige of nagelaten uitvoering daarvan.
Het is daarom raadzaam het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites aandachtig door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken of toestemming te geven voor de verwerking daarvan.

IX. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Betrokkene is bevoegd de rechten zoals vermeld in art. 15 GDPR uit te oefenen.
De Betrokkene heeft met name het recht om te allen tijde van de Gezamenlijke Verantwoordelijken uitsluitsel te verkrijgen over het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook wanneer ze nog niet zijn geregistreerd, en die gegevens in een begrijpelijke vorm te ontvangen.

De Betrokkene heeft bovendien het recht uitsluitsel te verkrijgen over:

 • de oorsprong van zijn persoonsgegevens;
 • de doeleinden van en de regels voor de verwerking;
 • de onderliggende logica van de automatische gegevensverwerking;
 • de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkers en de aangewezen vertegenwoordiger;
 • de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of die daarvan kennis kunnen krijgen als vertegenwoordiger in een land, als verwerker of als voor de verwerking gemachtigde persoon;
 • de opslagperiode.

De Betrokkene heeft voorts recht op het volgende:

 • de aanpassing, de rectificatie of, indien hij daar belang bij heeft, de vervollediging van gegevens;
 • de verwijdering, de omzetting in een anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet worden verwerkt, met inbegrip van die gegevens die niet noodzakelijkerwijs moeten worden bewaard, gezien de doelen waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • de bevestiging dat degenen waaraan persoonsgegevens zijn verstrekt of verspreid, op de hoogte zijn gesteld van de onder 1) en 2) bedoelde wijzigingen en de inhoud daarvan, tenzij de naleving van deze bepaling onmogelijk blijkt of de daarvoor benodigde middelen niet in verhouding staan tot het beschermde recht.
  De Betrokkene heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: 1) op gerechtvaardigde gronden, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, ook wanneer deze relevant zijn voor het doel van de gegevensverzameling; 2) tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van reclameberichten of rechtstreekse verkoopbevordering, voor marktonderzoeken of commerciële mededelingen (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven).

De Betrokkene heeft bovendien het recht om

 • een beperking van de verwerking te verlangen of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • de overdraagbaarheid van de gegevens te verlangen, dat wil zeggen zijn gegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen en ze zonder belemmeringen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden;
 • zijn toestemming op een willekeurig moment in te trekken, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking gegeven toestemming;

Indien op verzoek van de betrokkene is besloten tot rectificatie, wissing of beperking van de verwerking – tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten – zal de verwerkingsverantwoordelijke de desbetreffende verandering meedelen aan elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt. Op verzoek kan de Betrokkene een lijst van de ontvangers ontvangen.
De rechten mogen kosteloos en zonder enige vormvereiste worden uitgeoefend door verzending van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of een e-mail aan privacy@almonature.com.

X. INTREKKING VAN DE TOESTEMMING

Indien de Betrokkene toestemming heeft verleend voor de verwerking ten behoeve van de doeleinden als vermeld in de paragrafen 2 en 3, mag hij de verleende toestemming te allen tijde intrekken door zonder enige andere formaliteit een duidelijke mededeling daaromtrent te verzenden naar het e-mailadres privacy@almonature.com of door op de daarvoor bestemde link te klikken.

Na de ontvangst van dat opt-out verzoek zullen de Gezamenlijke Verantwoordelijken de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen en wissen en alle derden waaraan de gegevens eventueel zijn doorgegeven, verzoeken hetzelfde te doen. Een eenvoudig verzoek om wissing van gegevens geldt automatisch als bevestiging van de verwijdering.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 21 GDPR, informeren wij u nadrukkelijk dat de betrokkene altijd het recht heeft bezwaar te maken tegen het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing en dat wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor direct marketing, zijn persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden mogen worden verwerkt.

XI. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS

Fondazione Capellino – Via de Marini 1 – 16149 Genova

Almo Nature Benefit Spa – Piazza dei Giustiniani 6 -16123 Genova

Almo Nature Uk LTD; 38 Craven Street I London WC2N 5NG I UNITED KINGDOM

Almo Nature Deutschland GmbH – Franz-Josef-Strauß-Straße 41 I 82041 Oberhaching I DEUTSCHLAND

Almo Nature Netherlands B.V.;  Ophelialaan 84/84B I 1431 HB Aalsmeer I THE NETHERLANDS

Almo Nature France Sarl -153 boulevard Haussmann I 75008 Paris I FRANCE

Almo Nature Swiss GmbH – Lidenstraße 6 I 6340 Baar I SCHWEIZ

Villa Fortuna Società Agricola Sperimentale Srl – Via al Santuario, 23 I 15046 San Salvatore Monferrato
 
Voor nadere informatie of vragen over de verwerking van persoonsgegeven of voor een bijgewerkt overzicht van de Gegevensverwerkers kunt u altijd contact opnemen met de Fondazione Capellino via het e-mailadres – privacy@almonature.com.

XII. ACTUALISERING VAN DE PRIVACYVERKLARING

De periodieke aanpassingen van deze privacyverklaring zullen worden aangegeven op de Site.

XIII. DATUM LAATSTE WIJZIGING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 oktober 2020.