Privacybeleid

Almo Nature Netherlands BV met maatschappelijke zetel te Communicatieweg 3, 1-hoog te Mijdrecht, Netherlands, die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens (hierna, “Almo Nature”), geeft hierbij kennis van het feit dat zij, in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) Nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de Algemene verordening gegevensbescherming of “AVG”), de gegevens van gebruikers zal gebruiken (hierna, “Gebruiker” en/of “Gebruikers”) die verzameld werden via de website www.almonature.com (hierna, de “Website”) op de wijze en voor de doeleinden die hieronder beschreven worden.

 

I. Soorten gegevens die Almo Nature verwerkt via de Website

Almo Nature verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens (hierna “Gegevens”), die de Gebruikers van de Website verstrekken wanneer ze surfen en/of zich aanmelden voor de nieuwsbrief:

Gegevens die worden verkregen wanneer een Gebruiker op de Website surft

 1. De computersystemen, cookietechnologie en softwareprocedures die worden gebruikt in de werkingsprocedures van de Website www.almonature.com verwerven, tijdens hun normale bewerkingen, bepaalde Gegevens die impliciet doorgegeven worden wanneer het Internet gebruikt wordt. Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde betrokken, maar kan het mogelijk maken om, louter door haar aard, via het verwerken en de associatie met Gegevens in het bezit van derden, Gebruikers te identificeren tijdens het surfen. Deze categorie van Gegevens omvat bijvoorbeeld de pagina’s die werden bezocht door de Gebruiker op de Website, domeinnamen en internetadressen van websites van waaruit de Gebruiker heeft ingelogd (per verwijzing) op de Website, adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode van het voorgelegde serververzoek, de grootte van het bestand dat als antwoord werd ontvangen, de numerieke code van de status van het antwoord dat de webserver heeft verstrekt en andere parameters die verband houden met het browsertype (bv. Internet Explorer, Firefox), het besturingssysteem (bv. Macintosh, Windows) en de IT-omgeving van de Gebruiker.Deze Gegevens worden verzameld aan de hand van technische cookies en analytische cookies. De Gebruikers worden verzocht het Cookiebeleid van de Website te raadplegen voor meer informatie over gegevens die worden verzameld tijdens het surfen.

Door Gebruikers verstrekte Gegevens

 1. De Gebruiker (“Niet-geregistreerde Gebruiker”) heeft toegang tot de meeste pagina’s en de meeste inhoud van de Website zonder dat hij/zij zich voor surfdoeleinden moet identificeren. Men dient zich niet te registreren om in te loggen op de Website of er te surfen, tenzij men zich inschrijft voor de nieuwsbrief.In dit geval zal de Gebruiker Almo Nature de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: volledige naam (naam en voornaam), e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.
 1. Door Professionele Gebruikers verstrekte Gegevens
  Gebruikers die onder bepaalde professionele categorieën vallen, kunnen zich registreren in de “Voorbehouden Omgeving” van de Website waar ze volledig op eigen verantwoordelijkheid verklaren dat ze voldoen aan de vereisten om in te loggen (hierna “Professionele Gebruiker” en/of “Professionele Gebruikers”). In dit geval verstrekken ze Almo Nature, terwijl ze zich registreren in de “Voorbehouden Omgeving” hun persoonlijke gegevens, met inbegrip van hun volledige naam (naam en voornaam) en e-mailadres. Ze ontvangen een eigen gepersonaliseerd wachtwoord van het systeem om in te loggen in de “Voorbehouden Omgeving”.
 1. Gegevens die worden verstrekt in de context van de solidaire projecten          via de daarvoor bestemde pagina “Donation Desk”
  Gebruikers kunnen, ongeacht of ze een non-profitorganisatie of een profitorganisatie vertegenwoordigen, hun naam registreren in een speciale omgeving  “Donation Desk”. In dit geval zullen de Gebruikers Almo Nature hun persoonlijke gegevens verstrekken als ze zich registreren, met inbegrip van hun naam, e-mail en een kopie van hun identiteitskaart  zodat ze bereikbaar zijn om deel te nemen aan de solidaire projecten die beter worden omschreven in het daarvoor bestemde gedeelte.

 

II. Doel van de verwerking

 1. De Gegevens die door zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gebruikers worden verstrekt, worden verwerkt zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker in overeenstemming met artikel 6, letter b) van de AVG voor de volgende doeleinden van de service:
  1. om statistische onderzoeken over het gebruik van de Website te beheren en te verwerken;
  2. om het onderhoud te verzorgen en technische bijstand te verlenen om de goede werking van de Website en de ermee verbonden services te verzekeren;
  3. om de kwaliteit en de structuur van de Website te verbeteren en om nieuwe diensten, functies en/of aspecten ervan te ontwikkelen;
  4. om elk contactverzoek van de Gebruiker te verwerken terwijl deze het specifieke formulier invult of door e-mail, bijvoorbeeld om uitleg te krijgen over de door Almo Nature aanboden services;
  5. om het Almo Nature mogelijk te maken om haar rechten uit te oefenen voor de rechtbank en om op te treden tegen illegale praktijken;
  6. om wettelijke verplichtingen uit te voeren of regelgeving na te leven.
 2. De Gegevens die worden verstrekt door geregistreerde en Professionele Gebruikers worden verwerkt met de toestemming van de Gebruiker die afzonderlijk, specifiek en individueel voor elk item van deze paragraaf zal worden gegeven, in overeenstemming met artikel 6, letter b) van de AVG voor de volgende doeleinden:
  1. om het mogelijk te maken om commerciële en promotionele berichten en reclameberichten te versturen aan geregistreerde Gebruikers via geautomatiseerde systemen, zoals e-mail, over door Almo Nature aangeboden producten en/of diensten en nieuwsbrieven die inzichten bevatten over de voornaamste topics die verband houden met honden- en kattenvoeding, hun welzijn en hun bescherming;
  2. om hun doorgifte aan de Fondazione Capellino mogelijk te maken teneinde via geautomatiseerde systemen zoals e-mail, promotie- en advertentiemateriaal te versturen over de door de Fondazione Capellino aangeboden initiatieven, opportuniteiten en services over projecten voor de bescherming van honden, katten en biodiversiteit;
 1. De Gegevens die worden verstrekt door geregistreerde Gebruiker in het gedeelte “Donation Desk” worden verwerkt met de toestemming van de Gebruiker, die afzonderlijk, specifiek en individueel voor elk item van deze paragraaf zal worden gegeven, in overeenstemming met artikel 6, letter a) van de AVG voor de volgende doeleinden:
  1. om deelname aan het “Donation Desk”-project mogelijk te maken en om het Almo Nature mogelijk te maken om de stappen te beheren die verband houden met het organiseren en het ontwikkelen van het project;
  2. om het mogelijk te maken om commerciële en promotionele berichten en reclamebericht te versturen aan geregistreerde Gebruikers via geautomatiseerde systemen, zoals e-mail, over door Almo Nature aangeboden producten en/of diensten en nieuwsbrieven die inzichten bevatten over de voornaamste topics die verband houden met honden- en kattenvoeding, hun welzijn en hun bescherming;
  3. om hun doorgifte aan de Fondazione Capellino mogelijk te maken teneinde via geautomatiseerde systemen zoals e-mail promotie- en advertentiemateriaal te versturen over de door de Fondazione Capellino aangeboden initiatieven, opportuniteiten en services over projecten voor de bescherming van honden, katten en biodiversiteit;

 

III. Aard van het verstrekken van Gegevens

Het verstrekken van gegevens door de Gebruiker is verplicht voor de doeleinden van de service die worden bedoeld in clausule 2, paragraaf 1, hierboven. Het is echter niet mogelijk om de services te verlenen wanneer geweigerd wordt om die gegevens te verstrekken.

Het verstrekken van gegevens door de Gebruiker is echter vrijwillig en optioneel (en kan worden ingetrokken zonder enige formaliteit, zelfs nadat de service werd verleend, door een e-mail te versturen naar privacy@almonature.com) voor de doeleinden die worden bedoeld in clausule 2, paragrafen 2 en 3 hierboven. Wanneer geweigerd wordt om die gegevens te verstrekken kan dit om die reden alleen leiden tot het volgende: voor paragraaf 2(1), er worden geen commerciële berichten over door Almo Nature aangeboden producten, activiteiten of services en/of nieuwsbrieven aan de Gebruiker verstuurd; voor paragraaf 2(2), er worden geen commerciële berichten over events, initiatieven en/of services aan de Gebruiker en aan de Professionele Gebruiker gestuurd die aangeboden worden door de Fondazione Capellino en/of nieuwsbrieven; 3(1) de Gebruiker kan niet deelnemen aan de solidaire projecten in het gedeelde  “Donation Desk”; voor paragraaf 3(2); er worden geen commerciële berichten verstuurd aan de Gebruiker over producten, initiatieven of services aangeboden door Almo Nature en/of nieuwsbrieven; voor paragraaf 3(3) er worden geen commerciële berichten verstuurd over events, initiatieven en/of services aan de Gebruiker en aan de Professionele Gebruiker die worden aangeboden door de Fondazione Capellino en/of nieuwsbrieven;  De Gebruiker kan in ieder geval nog steeds gebruikmaken van de services beschreven in clausule  1 van de voorgaande paragraaf.

 

IV. Middelen voor verwerking en opslag

 1. de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker gebeurt via de bewerkingen die worden vermeld in artikel 4, tweede lid van de AVG en in het bijzonder via: het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, voortbrengen, wijzigen, afscheiden, vergelijken, inzien, gebruiken, aligneren, afschermen, verspreiden, wissen of vernietigen van gegevens;
 2. De Gegevens van de Gebruiker worden handmatig en met geautomatiseerde middelen verwerkt voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Ze worden in ieder niet langer verwerkt dan een periode van 10 jaar vanaf het ogenblik waarop ze werden verzameld voor de doeleinden van de service die worden bedoeld in clausule II, paragraaf 1 hierboven en worden niet langer verwerkt dan een periode van 10 jaar vanaf het ogenblik waarop ze werden verzameld voor de doeleinden die worden bedoeld in clausule II, paragrafen 2 en 3 hierboven .
 3. De gegevens van de Gebruiker worden verwerkt door personen die in het bijzonder gemachtigd zijn om de taken uit te voeren die worden bedoeld in clausule I hierboven. Ze zullen altijd naar behoren geïdentificeerd, geïnstrueerd en geïnformeerd worden over alle beveiligingsverplichtingen die door de AVG en Almo Nature opgelegd worden.

 

V. Toegang tot Gegevens

De Gegevens mogen alleen toegankelijk gemaakt worden voor bovengenoemde doeleinden aan de volgende personen:

 • Werknemers en personeel van Almo Nature of van haar bijkantoren en/of moedervennootschap, in hun hoedanigheid van personen die gemachtigd zijn om de Gegevens te verwerken.
 • Derde entiteiten of andere personen (met inbegrip van en zonder beperking: verenigingen of professionele firma’s die consultingservices en adviserende services verlenen en in het bijzonder, zonder beperking, IT-managementservices voor het IT-systeem dat Almo Nature S.p.A gebruikt en providers van telecommunicatienetwerken (beheerd door Amazon Web Services), en e-mail managementservices (door MailJet), in hun hoedanigheid van verwerkers.

 

VI. Meedelen van Gegevens

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Gebruiker (krachtens artikel 6, punten b)  van de AVG), mag Almo Nature alleen de gegevens van de Gebruiker meedelen voor de doeleinden van de service die worden bedoeld in clausule II, paragraaf 1, aan toezichthoudende organen, gerechtelijke overheden en andere entiteiten aan wie dergelijke doorgifte moet gebeuren krachtens de wet voor bovengenoemde doeleinden, in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. De gegevens van de Gebruiker worden niet openbaar gemaakt.

 

VII. Doorgifte van Gegevens

De Gegevens die van de geregistreerde Gebruiker werden verkregen om via e-mail commerciële berichten te versturen die betrekking hebben op de producten, events en/of services van Almo Nature en/of nieuwsbrieven met inzichten over de voornaamste topics betreffende dierenvoeding, -gezondheid en -welness worden in gecomputeriseerde vorm verwerkt via de Mailjet provider. Het privacybeleid van Mailjet is beschikbaar op https://www.mailjet.com/privacy-policy/. Deze Gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie.

Er zullen ook Gegevens opgeslagen worden in de Amazon Web Services cloud. Het privacybeleid van Amazon Web Services is beschikbaar op https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls.

Die Gegevens zullen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Amazon Web Services is gecertificeerd krachtens het “Privacyschild” en de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie is toegestaan krachtens artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 en gebaseerd op de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016.

In alle andere gevallen zullen de Gegevens worden beheerd door en opgeslagen op servers die in het bezit zijn van Almo Nature . binnen de Europese Unie.

 

VIII. Websites van derden

Merk op dat, voor zover de Website links bevat naar websites van derden, Almo Nature geen controle heeft over de inhoud van deze websites en geen toegang heeft tot persoonsgegevens die de gebruikers van die websites betreffen.

De eigenaars van die websites zullen de exclusieve verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van de gegevens zijn met betrekking tot hun gebruikers. Almo Nature is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van derden, en kan niet aansprakelijk gesteld worden of gehouden worden tot schadevergoeding of kosten die voortvloeien uit gebrekkige of onjuiste verwerking door derden.

We bevelen de Gebruiker aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die websites van derden te lezen alvorens toe te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

IX. Rechten van de Gebruiker

De Gebruiker kan de rechten uitoefenen die worden bedoeld in artikel 15 van de AVG.

De Gebruiker heeft meer in het bijzonder het recht om de bevestiging van Almo Nature te krijgen of Gegevens die hem of haar betreffen al dan niet verwerkt worden, met inbegrip van de verwerking vóór de registratie van de Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht om die Gegevens in een leesbare vorm te verkrijgen.

De Gebruiker heeft het recht om bevestiging te krijgen over:

 1. de oorsprong van de Gegevens;
 2. de doeleinden van en de middelen voor de verwerking;
 3. de beweegredenen voor verwerkingen die uitgevoerd worden aan de hand van geautomatiseerde procedés;
 4. de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkers en de aangewezen vertegenwoordiger;
 5. de personen of categorieën personen aan wie de Gegevens verstrekt mogen worden in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordigers in Italië, verwerkers of personen die belast zijn met de verwerking;
 6. de bewaartermijnen.

De Gebruiker heeft ook het recht op het volgende:

 1. de actualisatie, rectificatie of, wanneer dit in zijn of haar belang is, de integratie van Gegevens;
 2. het wissen of anonimiseren, of het beperken van de verwerking van Gegevens die worden verwerkt in strijd met wetgeving, met inbegrip van Gegevens waarvan de bewaring niet nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 3. een verklaring van het feit dat kennis werd gegeven van de activiteiten aangegeven bij de letters a) en b) hierboven met inbegrip van hun inhoud, aan de personen welke die Gegevens ontvangen hebben, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten in vergelijking met het beschermde recht.

De Gebruiker heeft het recht om gedeeltelijk of geheel bezwaar te maken tegen: (1) het verwerken van Gegevens die hem of haar betreffen, met inbegrip van die gegevens welke binnen de reikwijdte van de verwerking liggen, als hij of zij hiervoor rechtmatige gronden heeft; (2) de verwerking van Gegevens die hem of haar betreffen om promotiemateriaal te versturen, direct salesonderzoeken of marktonderzoeken uit te voeren of commerciële berichten te versturen (bv. nieuwsbrieven).

De Gebruiker heeft het recht:

 1. om de beperking van de Gegevensverwerking te verkrijgen of bezwaar te maken tegen die verwerking;
 1. op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. om de Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder hierbij gehinderd te worden door de initiële verwerkingsverantwoordelijke;
 2. om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast die gebaseerd is op de toestemming die gegeven werd vóór die werd ingetrokken;
 3. om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

Elke rectificatie of wissing van Gegevens of beperking van de verwerking zal aan elke ontvanger aan wie de Gegevens verstrekt werden meegedeeld worden, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten. De Gebruiker heeft het recht om op verzoek een lijst van deze ontvangers te verkrijgen.

De Gebruiker kan deze rechten kosteloos en zonder enige beperking uitoefenen en door een e-mail te sturen naar privacy@almonature.com

 

X. Intrekking van toestemming en bezwaar

Als de Gebruiker zijn of haar toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor de doeleinden bedoeld in clausule II, paragraaf 2 en 3 hierboven, kan hij of zij deze toestemming te allen tijde intrekken door een duidelijke e-mail zonder specifieke formaliteiten te versturen naar privacy@almonature.com of door op de daarmee verband houdende link te klikken.

 

Nadat Almo Nature dit verzoek tot opt-out heeft ontvangen, zal ze onmiddellijk alle Gegevens wissen en alle derden aan wie de Gegevens werden verstrekt de instructie geven om dit ook te doen. Het ontvangen van het verzoek tot opt-out zal de bevestiging uitmaken van het feit dat de Gegevens werden gewist.

De Gebruiker wordt er in het bijzonder en uitdrukkelijk op gewezen dat hij of zij krachtens artikel 21 van de AVG het recht heeft om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens die hem of haar betreffen en dat als de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van Gegevens voor direct marketingdoeleinden, die Gegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt zullen worden.

 

XI. Verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens en Verwerker van e Gegevens

Een volledige en bijgewerkte lijst van de personen die belast zijn met de verwerking is beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van Almo Nature en kan worden opgevraagd zoals aangegeven in clausule X hierboven.

 

XII. Bijwerken van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid zal geregeld worden bijgewerkt.  Alle bijwerkingen worden bekendgemaakt op de Website.

 

XIII. Laatste bijwerking:

Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.