Heb je al een profiel?

Kies hoe je wilt inloggen

Vertel ons meer over jezelf zodat we je op weg kunnen helpen.

Ik ben een katten-/hondenvriend

Als je Almo Nature-producten koopt en/of projecten van de Stichting Fondazione Capellino steunt, is dit waar je moet zijn.

Ik ben een zakelijke partner

Als je werkt voor een winkel of dierenkliniek of een andere zakelijke partner van Almo Nature vertegenwoordigd, heten we je hier van harte welkom.

Ik wil me bij het project aansluiten als organisatie

Als je van ONLUS, NON-ONLUS of een lokale administratie bent die zich aan wil sluiten bij het project “A Companion Animal Is For Life”, ga dan hierheen.

Heb je nog geen profiel?

Gebruik de code om je wachtwoord aan te passen.

Gebruik de code die we je hebben toegestuurd om een nieuw wachtwoord aan te maken.  

Wachtwoord wijzigen

Voer het e-mailadres in dat aan je profiel gekoppeld is en wij sturen je een e-mail met een link waarmee je jouw wachtwoord kunt wijzigen.

Succes!

We hebben je verzoek ontvangen. Check je inbox voor meer informatie.

Gelukt!

Je wachtwoord is inmiddels aangepast.

Change temporary password

Het wachtwoord moet minstens een nummer (0-9), een speciaal karakter ($, &, #, @, !, *), een hoofdletter (A-Z) en een kleine letter (a-z) bevatten

Privacyverklaring

Almo Nature Netherlands BV, gevestigd te Aalsmeer (1431GL), Teelmanstraat 1, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (hierna te noemen “Almo Nature”), informeert u ingevolge artikel 13 van EU-Verordening 2016/679 (“AVG”) dat zij de gegevens die zij verzamelt van de gebruikers (hierna te noemen de“gebruiker” en/of de“gebruikers”) van de website www.almonature.com (hierna ook te noemen de“site”) zal verwerken volgens de regels en voor de doeleinden die hierna worden omschreven.

I. SOORT GEGEVENS DIE DOOR ALMO NATURE VIA DE SITE WORDEN VERWERKT

Almo Nature verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens (hierna te noemen de “gegevens“) die de gebruikers van de site tijdens hun bezoek en/of bij de registratie voor de nieuwsbrief verstrekken:

1.    Gegevens die worden verstrekt wanneer de gebruiker de site bezoekt

De computersystemen, de cookie-technieken en de softwareprocedures die worden gebruikt voor de werking van de website www.almonature.com, verzamelen tijdens normaalbedrijf bepaalde gegevens (die overigens altijd tijdens het gebruik van het Internet worden doorgegeven). Dergelijke gegevens worden niet verzameld om ze vervolgens aan geïdentificeerde betrokkenen te koppelen, maar maken het vanwege hun kenmerken mogelijk om bezoekers te identificeren via bewerkingen en koppelingen met gegevens van derden. Tot dit type gegevens behoren, bijvoorbeeld, de pagina’s die de gebruiker op de site bekijkt, de domeinnamen en de adressen van de internetsites waarvandaan de gebruiker (d.m.v.doorverwijzing) op de site terecht is gekomen, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de webserver in te dienen, de omvang van het bestand van het antwoord, de numerieke code voor de status van het antwoord van de webserver en andere parameters van de gebruikte browser (bijv. Internet Explorer, Firefox), het besturingssysteem (bijv. Macintosh, Windows) en de digitale omgeving van de gebruiker.

Bovenstaande gegevens worden met behulp van technische en analytische cookies verzameld. Voor meer informatie over surfgegevens kunt u de Cookieverklaringvan de site raadplegen.

2.    Persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt

Het overgrote deel van de pagina’s en de content van de site zijn vrij toegankelijk voor de gebruiker (“niet-geregistreerde gebruiker”), die zich daarvoor niethoeft te identificeren. Voor de toegang en het bekijken van de site is registratie dus niet nodig, tenzij de gebruiker zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief.

In het laatste geval verstrekt de gebruiker Almo Nature de volgende identificatiegegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.

3.    Persoonsgegevens die door beroepsmatige gebruikers worden verstrekt

Gebruikers die tot bijzondere beroepscategorieën behoren, kunnen zich registreren in de “Professionele Omgeving” van de site, waarin zij onder eigen verantwoordelijkheid verklaren te voldoen aan de eisen die aan de toegang worden gesteld (hierna te noemen de “beroepsmatige gebruiker“ en/of “beroepsmatigegebruikers”). In dat geval verstrekken zij Almo Nature bij de registratie in de “Professionele Omgeving” hun identificatiegegevens, waaronder voornaam, achternaam en e‑mailadres, en krijgen zij van het systeem een persoonlijk wachtwoord voor de toegang tot de “Professionele Omgeving”.

4.    Persoonsgegevens die in het kader van solidariteitsprojecten worden verstrekt bij de toegang tot de pagina “A companion Animal is for life”.

Indien een gebruiker vertegenwoordiger is van een organisatie zonder of met winstoogmerk, kan hij zich inschrijven in een omgeving die speciaal is gecreëerd voor de deelname aan het project “A companion Animal is for life”. In dat geval verstrekt hij Almo Nature bij de registratie enkele identificatiegegevens, waaronder zijn naam, e-mail en een kopie van zijn identiteitsbewijs, die kunnen dienen om contact op te nemen over zijn eventuele deelname aan solidariteitsprojecten die in de daarvoor bestemde pagina van de Site worden omschreven.

II. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 1. De gegevens die de geregistreerde en de niet-geregistreerde gebruiker verstrekken, worden – zoals bepaald in art. 6, sub b) AVG – zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker voor de volgende servicedoeleinden verwerkt:
  • voor het beheer en de uitvoering van statistische onderzoeken over het gebruik van de site;
  • ten behoeve van het onderhoud en de technische ondersteuning die nodig zijn voor een goede werking van de site en de daarmee verbonden diensten;
  • om de kwaliteit en de structuur van de site te verbeteren en om nieuwe diensten, functies en/of kenmerken van de site te ontwikkelen;
  • voor de behandeling van een contactaanvraag die de gebruiker via het speciale contactformulier of per e-mail heeft ingediend, bijvoorbeeld om inlichtingen over de diensten van Almo Nature te vragen;
  • om Almo Naturein staat te stellen haar rechten in een gerechtelijke procedure te doen gelden en onrechtmatig gedrag te bestrijden;
  • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 2. De gegevens die een geregistreerde of een beroepsmatige gebruiker verstrekt, worden op basis van zijn uitdrukkelijke, specifieke en afzonderlijke toestemming voor elk punt van deze paragraaf zoals bepaald in art. 6, sub a) AVG,voor de volgende commerciële doeleinden verwerkt:
  • om de geregistreerde gebruiker via geautomatiseerde systemen (zoals e-mail) reclame-, promotie- of commerciële berichten toe te zenden over de producten, initiatieven en/of diensten van Almo Nature en nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoeding en het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept.
  • voor de doorgifte aan de Fondazione Capellino, zodat via geautomatiseerde systemen (zoals e-mail) reclame-, promotie- of commerciële berichten kunnen worden toegezonden over initiatieven, aanbiedingen en diensten van de Fondazione Capellino met betrekking tot de bescherming van honden, katten en biodiversiteit.
 3. De gegevens die de gebruiker in het kader van het project “A companion Animal is for life” verstrekt,worden verwerkt:
  • A. zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker in de zin van art. 6, sub b) AVG, om de gebruiker te laten deelnemen aan solidariteitsprojecten als beschreven in de afdeling “A companion Animal is for life” en Almo Nature in staat te stellen de fasen van de organisatie en de uitvoering van de projecten te beheren.
  • B. met voorafgaande toestemming van de gebruiker,die conform art. 6, sub a) AVG uitdrukkelijk, specifiek en voor elk afzonderlijk punt van deze paragraaf wordt gegeven voor de onderstaande doeleinden:
   • om de geregistreerde gebruiker via geautomatiseerde systemen (zoals e-mail) reclame-, promotie- of commerciële berichten te kunnen toezenden over de producten, initiatieven en/of diensten van Almo Nature,alsmede nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoedingen het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept;
   • voor de doorgifte aan de Fondazione Capellino, zodat via geautomatiseerde systemen (zoals e-mail) reclame-, promotie- of commerciële berichten kunnen worden toegezonden over initiatieven, aanbiedingen en diensten van de Fondazione Capellino met betrekking tot de bescherming van honden, katten en biodiversiteit.

III. AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

De gebruiker is verplicht zijn gegevens te verstrekken voor de servicedoeleinden zoals vermeld in punt 1 van de vorige paragraaf. Een eventuele weigering kan ertoe leiden dat de gevraagde diensten niet kunnen worden geleverd.

Voor de verwerkingsdoeleinden in de punten 2 en 3 van de vorige paragraaf is de gebruiker niet verplichtzijn persoonsgegevens te verstrekken. Het betreft derhalve een vrijwillige beslissing (die zonder formaliteiten ook na de dienstverlening kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan privacy@almonature.com). Wanneer de gebruiker weigert zijn gegevens te verstrekken, zal die beslissing er enkel toe leiden: voor punt 2.1., dat degebruikergeencommerciële berichten over producten, initiatieven en/of diensten van Almo Nature en/of nieuwsbrieven zal ontvangen; voor punt 2.2., dat de gebruiker en de beroepsmatige gebruiker geen commerciële berichten over bijeenkomsten, initiatieven en/of diensten van de Fondazione Capellino en/of nieuwsbrieven zullen ontvangen; voor punt 3.A., dat de gebruiker niet kan deelnemen aan solidariteitsprojecten in het kader van “A companion Animal is for life” en/of niet kan voldoen aan alle aan het project verbonden verplichtingen; voor punt 3.1,dat de gebruiker geen commerciële berichten over producten, initiatieven en/of diensten van Almo Nature en/of nieuwsbrieven zal ontvangen; voor punt 3.2., dat de gebruiker en de beroepsmatige gebruiker geen commerciële berichten over bijeenkomsten, initiatieven en/of diensten van de Fondazione Capellino en/of nieuwsbrieven zullen ontvangen.

De gebruiker kan hoe dan ookgebruik maken van de diensten onder punt 1 van de vorige paragraaf.

IV. WIJZE WAAROP DE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN OPGESLAGEN

 1. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in de vorm vanhandelingenzoals vermeld in art. 4, punt 2) AVG, waaronder met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, opvragen, aligneren, toegang krijgen, gebruiken, combineren, blokkeren, meedelen, wissen of vernietigen van gegevens.
 2. De persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van al dan niet geautomatiseerde systemen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te kunnen verwezenlijken. Die periode is in elk geval maximaal 10 jaar gerekend vanaf het moment dat ze voor de in punt 1 van artikel II omschreven servicedoeleinden zijn verzameld, en maximaal 10 jaar vanaf het moment dat ze voor de doeleinden zoals genoemd in de punten 2 en 3 van artikel II zijn verzameld.
 3. De gebruikersgegevens worden verwerkt door personen die bevoegd zijn de onder punt 1 vermelde taken uit te voeren. Hun identiteit wordt continu gecontroleerd, zij zijn daarvoor opgeleid en hebben kennis van de veiligheidsvoorschriften die in de AVG en door Almo Nature zijn vastgesteld.

V. TOEGANG TOT DE GEGEVENS

De gegevens zijn uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden toegankelijk voor de volgende personen of bedrijven:

 • werknemers en medewerkers van Almo Nature, van haar zustermaatschappijen en/of de houdstermaatschappij, in hun hoedanigheid van voor de verwerking gemachtigde personen;
 • bedrijven van derden of andere ondernemingen – bijvoorbeeld beroepsverenigingen of beroepsuitoefenaars die diensten in de vorm van ondersteuning en advies leveren, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, diensten voor het beheer van het informatiesysteem van Almo Nature Benefit S.p.A. en de telecommunicatienetwerken, providers (beheerd door Amazon web Services), alsmede het beheer van maildiensten (uitbesteed aan MailJet) – in hun hoedanigheid van verwerkers.

VI. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Almo Nature mag ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (overeenkomstig art. 6 b) AVG) gegevens van de gebruiker voor de in artikel II.1.vermelde doelen meedelen aan toezichthoudende organen, gerechtelijke autoriteiten en andere instanties die bevoegd zijn die gegevens voor de genoemde doeleinden te ontvangen in hun hoedanigheid van zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken. De gegevens van de gebruikers zullen niet worden verspreid.

VII. DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die de geregistreerde gebruiker heeft verstrekt om de verzending via e-mail mogelijk te maken van reclame-, promotie- of commerciële berichten over de producten, initiatieven en/of diensten van Almo Nature en/ofvan nieuwsbrieven waarin informatie over belangrijke onderwerpen op het gebied van honden- en kattenvoeding en het welzijn en de bescherming van deze dieren worden uitgediept, worden digitaal verwerkt met behulp van de provider Mailjet. De desbetreffende privacyinformatie kan worden bekeken op de site https://www.mailjet.com/privacy-policy/. Dit betekent dat de gegevensworden verwerkt en opgeslagen in de Europese Unie.

De gegevens worden bovendien verwerkt met behulp van de software Oracle. De desbetreffende Privacyverklaring kan worden geraadpleegd op de site https://www.oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html.

In dat kader zullen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Omdat Oracle over een certificering in de zin van het “Privacy Shield” beschikt, is de doorgifte buiten de Europese Unie ingevolge artikel 45 van EU-verordening 2016/679 toegestaan op basis van adequaatheidsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016.

De gegevens worden bovendien opgeslagen in de cloud Amazon Web Services. De desbetreffende privacyinformatie kunt u raadplegen op de site https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls.

Dit betekent dat de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Omdat Amazon Web Services over een certificering in de zin van het “Privacy Shield” beschikt, is de doorgifte buiten de Europese Unie ingevolge artikel 45 van EU-verordening 2016/679 toegestaan op basis van adequaatheidsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016.

De bovenstaande situatie uitgezonderd, zullen de gegevens worden beheerd en opgeslagen op servers van Almo Nature in de Europese Unie, in haar hoedanigheid van verwerker.

VIII. WEBSITES VAN DERDEN

Op voorhand wordt u erop gewezen dat indien de site links naar websites van derden bevat, Almo Nature geen enkele controle op de content van die websites kan uitoefenen en geen enkele toegang heeft tot de persoonsgegevens van de bezoekers van die sites.

De eigenaars van bovengenoemde websites blijven dus de enige verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van de persoonsgegevens van hun eigen gebruikers. Dat betekent dat Almo Nature niet betrokken is bij hun activiteiten, noch bij de verantwoordelijkheid, nadelen of kosten die voortkomen uit een gebrekkige of nagelaten uitvoering daarvan.

Het is daarom raadzaam het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites aandachtig door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken of toestemming te geven voor de verwerking daarvan.

IX. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is bevoegd de rechten zoals vermeld in art. 15 AVG uit te oefenen.

De gebruiker heeft met name het recht om te allen tijde van Almo Nature uitsluitsel te verkrijgen over het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook wanneer ze nog niet zijn geregistreerd, en die gegevens in een begrijpelijke vorm te ontvangen.

De gebruiker heeft bovendien het recht uitsluitsel te verkrijgen over:

 • de oorsprong van zijn persoonsgegevens;
 • de doeleinden van en de regels voor de verwerking;
 • de onderliggende logica van de automatische gegevensverwerking;
 • de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkers en de aangewezen vertegenwoordiger;
 • de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of die daarvan kennis kunnen krijgen als vertegenwoordiger in een land, als verwerker of als voor de verwerking gemachtigde persoon;
 • de opslagperiode.

De gebruiker heeft voorts recht op het volgende:

 • de aanpassing, de rectificatie of, indien hij daar belang bij heeft, de aanvulling van gegevens;
 • de verwijdering, de omzetting in een anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet worden verwerkt, met inbegrip van die gegevens die niet noodzakelijkerwijs moeten worden bewaard met het oog op de doelen waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • de bevestiging dat degenen waaraanpersoonsgegevens zijn verstrekt of verspreid, op de hoogte zijn gesteld van de onder a) en b) bedoelde wijzigingen en de inhoud daarvan, tenzij de naleving van deze bepaling onmogelijk blijkt of de daarvoor benodigde middelen niet in verhouding staan tot het beschermde recht.

De gebruiker heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: 1) om gerechtvaardigde redenen, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, ook wanneer deze relevant zijn voor het doel van de gegevensverzameling; 2) tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van reclameberichten of rechtstreekse verkoopbevordering, voor marktonderzoeken of commerciële mededelingen (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven).

De gebruiker heeft bovendien het recht om:

 • een beperking van de verwerking te verlangen of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • de overdraagbaarheid van de gegevens te eisen, dat wil zeggen zijn gegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen en ze zonder belemmeringen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden;
 • zijn toestemming op een willekeurig moment in te trekken, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van de vóór de intrekking gegeven toestemming;
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien op verzoek van de betrokkene is besloten tot rectificatie, wissing of beperking van de verwerking – tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten – zal de verwerkingsverantwoordelijke de desbetreffende verandering meedelen aan elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt. Op verzoek van de gebruiker mag de verwerkingsverantwoordelijke een opgave van die ontvangers verstrekken.

De rechten mogen kosteloos en zonder enige vormvereiste worden uitgeoefend door verzending van een e-mail aan privacy@almonature.com.

X. INTREKKING VAN DE TOESTEMMING EN BEZWAAR

Indien de gebruiker toestemming heeft verleend voor de verwerking ten behoeve van de doeleinden als vermeld in de punten 2 en 3 van paragraaf II, mag hij de verleende toestemming te allen tijde intrekken door – zonder enige andere formaliteit – een duidelijke mededeling daaromtrent te verzenden naar het e-mailadres privacy@almonature.comof door op de daarvoor bestemde link te klikken.

Na de ontvangst van dat opt-out verzoek zal Almo Nature de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen en wissen en alle derden waaraan de gegevens eventueel zijn doorgegeven, verzoeken hetzelfde te doen. Een eenvoudig verzoek om wissing van gegevens geldt automatisch als bevestiging van de verwijdering.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 21 AVG, informeren wij u nadrukkelijk dat de betrokkene altijd het recht heeft bezwaar te maken tegen het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing en dat wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor direct marketing, zijn persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden mogen worden verwerkt.

XI. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS

De verwerkingsverantwoordelijke is Almo Nature Netherlands BV
e-mail: privacy@almonature.com

De verwerkers zijn:

 • Almo Nature Benefit S.p.A.,gevestigd te Genua (Italië), Piazza Giustiniani 6, privacy@almonature.com, in haar hoedanigheid van beheerder van de site.
 • MailJet SAS, gevestigd te Parijs (Frankrijk), 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012, e-mail:privacy@mailjet.com in haar hoedanigheid van beheerder van de maildiensten.
 • Oracle
  500 Oracle Parkway
  Redwood Shores, CA
  94065, USA
  Tel: +1.650.506.7000Chief Privacy Officer, Oracle Corporation
  10 Van de Graaff Drive
  Burlington, MA 01803
  USA
 • Amazon web services, https://aws.amazon.com/it/privacy/?nc1=h_ls

Een complete en bijgewerkte lijst van gemachtigden voor de verwerkingis beschikbaar op de vestiging van Almo Nature en kan worden opgevraagd op de in art. X omschreven wijze.

XII. ACTUALISERING VAN DE PRIVACYVERKLARING

De periodieke aanpassingen van deze privacyverklaring zullen worden aangegeven op de site.

XIII. DATUM LAATSTE WIJZIGING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14/11/2018.

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

 • Hond
 • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed