Heb je al een profiel?

Kies hoe je wilt inloggen

Vertel ons meer over jezelf zodat we je op weg kunnen helpen.

Ik ben een katten-/hondenvriend

Als je Almo Nature-producten koopt en/of projecten van de Stichting Fondazione Capellino steunt, is dit waar je moet zijn.

Ik ben een zakelijke partner

Als je werkt voor een winkel of dierenkliniek of een andere zakelijke partner van Almo Nature vertegenwoordigd, heten we je hier van harte welkom.

Ik wil me bij het project aansluiten als organisatie

Als je van ONLUS, NON-ONLUS of een lokale administratie bent die zich aan wil sluiten bij het project “A Companion Animal Is For Life”, ga dan hierheen.

Heb je nog geen profiel?

Gebruik de code om je wachtwoord aan te passen.

Gebruik de code die we je hebben toegestuurd om een nieuw wachtwoord aan te maken.  

Wachtwoord wijzigen

Voer het e-mailadres in dat aan je profiel gekoppeld is en wij sturen je een e-mail met een link waarmee je jouw wachtwoord kunt wijzigen.

Succes!

We hebben je verzoek ontvangen. Check je inbox voor meer informatie.

Gelukt!

Je wachtwoord is inmiddels aangepast.

Change temporary password

Het wachtwoord moet minstens een nummer (0-9), een speciaal karakter ($, &, #, @, !, *), een hoofdletter (A-Z) en een kleine letter (a-z) bevatten

Verwerking van persoonsgegevens

A. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrond

Wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens handmatig en/of met behulp van elektronische of digitale hulpmiddelen zullen verwerken, nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. De verwerking is uitsluitend bedoeld om het gebruik van afbeeldingen van dieren die uw eigendom zijn en/of betrekking hebben op uw persoonsgegevens op correcte wijze te coördineren en om alle wettelijke en contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien te kunnen vervullen.

A1. Rechtsgrond

De verwerking van persoonsgegevens voor hierboven vermelde doeleinden is facultatief en is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene in de zin van artikel 6, lid 1, sub a) van de EU-verordening. Wanneer u weigert uw gegevens te verstrekken zal dat ertoe leiden dat de afbeeldingen van dieren die uw eigendom zijn en/of betrekking hebben op uw persoonsgegevens niet kunnen worden gebruikt.

B. Mededeling en verspreiding van persoonsgegevens met het oog op de hoofddoeleinden van de verwerking.

Onder verwijzing naar art. 13, lid 1, sub e) van de EU-verordening, volgt hierna een overzicht van de entiteiten of categorieën van entiteiten die uit hoofde van hun functie als verwerker of gemachtigde kennis mogen krijgen van de persoonsgegevens van de gebruiker:

 • personeel van de verwerkingsverantwoordelijke dat belast is met het beheer van de administratie en boekhouding en met marketingactiviteiten;
 • personeel dat IT-hulpmiddelen onderhoudt en/of repareert;
 • personeel dat belast is met onderzoek en dienstverlening.

Met het oog op de verwezenlijking van de onder A) genoemde doelen mogen de gegevens ook aan derden worden meegedeeld indien de wet of de overeenkomst dat voorschrijft.
Persoonsgegevens zullen niet worden verspreid.

C. Opslagperiode van de gegevens en andere informatie

In overeenstemming met de grondslagen van rechtmatigheid, doelbinding en minimale gegevensbewerking zoals bepaald in art. 5 van EU-verordening 2016/679, worden de persoonsgegevens opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor zij werden verzameld en verwerkt. De opslag geschiedt volgens de onderstaande criteria in overeenstemming met art. 13, lid 2, sub a) van de EU-verordening:

2 jaar gerekend vanaf het laatste gebruik van de afbeelding/foto

D. Doorgifte van persoonsgegevens

Krachtens art. 13, lid 1, sub (f) van de EU-verordening, informeren wij u dat de verzamelde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de Google-cloud. De desbetreffende Privacy-informatie kan worden geraadpleegd op de site https://cloud.google.com/security/privacy/.

Dit betekent dat de persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven buiten de Europese Unie.

E. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers:

 • De verwerkingsverantwoordelijke is
  Almo Nature Netherland
  Teelmanstraat 1 – 1431 GL Aalsmeer – Netherlands
  e-mail : privacy@almonature.com
 • De verwerkers zijn
  Almo Nature Benefit S.p.A.
  Piazza Giustiniani 6, Genova (Italia),
  e-mail privacy@almonature.com

F. Uitoefening van rechten door de betrokkene.

Overeenkomstig de artikelen 13, lid 2, sub b) en d), 15, 18, 19 en 21 van de EU-verordening, wordt de betrokkene erop gewezen dat hij het recht heeft om:

 1. uitsluitsel te vragen over het al dan niet bestaan van zijn persoonsgegevens;
 2. informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en, waar mogelijk, de opslagperiode van zijn gegevens;
 3. rectificatie of verwijdering van zijn gegevens te verlangen;
 4. een beperking van de verwerking te verlangen of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 5. de overdraagbaarheid van de gegevens te verlangen, dat wil zeggen zijn gegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat van een mede-verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen en ze zonder belemmeringen aan een andere mede-verwerkingsverantwoordelijke door te zenden;
 6. zijn toestemming op een willekeurig moment in te trekken, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking gegeven toestemming;
 7. een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens, volgens de procedures en de aanwijzingen op de officiële internetwebsite van de autoriteit garanteprivacy.it;

Indien op verzoek van de betrokkene is besloten tot rectificatie, wissing of beperking van de verwerking – tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten – zal de mede-verwerkingsverantwoordelijke de desbetreffende verandering meedelen aan elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt. Op verzoek van de betrokkene mag de mede-verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene een opgave van die ontvangers verstrekken.

De rechten mogen kosteloos en zonder enige vormvereiste worden uitgeoefend door verzending van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of een e-mail aan privacy@almonature.com.

Ik geef Almo Nature toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens onder de voorwaarden, op de wijze en voor de duur die in dit informatieblad zijn vermeld.

 

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

 • Hond
 • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed