Privacyverklaring

Almo Nature Netherlands B.V,Communicatieweg 3, 1-hoog te Mijdrecht in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen de “verwerkingsverantwoordelijke”) in de zin van de artikelen 4, punt. 7) en 26 van de VerordeningEU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen de “EU-verordening”) informeren u overeenkomstig artikel 13van de Privacywet en de EU-verordening dat zij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens zijn en deze zullen verwerken voor de doeleinden en volgens de regels die hiernaworden omschreven.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wij informeren u dat wij uw gegevens handmatig en/of met behulp van elektronische of digitale hulpmiddelen voor de volgende doeleindenverwerken.

A. Doeleinden voor de verwerking vanpersoonsgegevens en rechtsgrond


A.1 Verwerking in verband met het beheer van commerciële betrekkingen
De gevraagde persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt ten behoeve van een correcte en volledige totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten,opdat wij de contractuele verbintenis op doeltreffende wijze kunnen beheren en tegemoet kunnen komen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

A.2 Verwerking in verband met verplichtingendie de wet, verordeningen ende EU-wetgeving opleggen
In de tweede plaats worden persoonsgegevens ook verwerkt in verband met de naleving van verplichtingen die door wetten, verordeningen of de Europese wetgeving worden opgelegd, alsmede voor civielrechtelijke, financiële en fiscale doeleinden.

A.3 Verwerking in het kader van reclame en verkoopbevordering
In derde plaats worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verzending van commerciële mededelingen via e-mail over eenzelfde soort producten als die waarvoor de betrokkene en de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken al eerder commerciële betrekkingen zijn aangegaan.

A.4 Rechtsgrond
De verwerking van persoonsgegevens voor de onder A1. en A2. vermelde doeleinden is op grond van artikel 6 van de EU-verordening noodzakelijk voor de nakoming van een verplichting die is voorgeschreven bij de wet, een verordening of de EU-wetgeving of om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan wel om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen en – tenslotte – omdat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens voor de onder A3. vermelde doeleinden is gebaseerd op een rechtmatig belang van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om de handelsbetrekkingen met de betrokkene te versterken. De betrokkene heeft in elk geval te allen tijde het recht om op een eenvoudige manier en kosteloos bezwaar tegen de verwerking te maken.

B. Mededeling en verspreiding van persoonsgegevens met het oog op de hoofddoeleinden van deverwerking

Onder verwijzing naar art. 13, lid 1, sub e) van de EU-verordening volgt hierna een overzicht van de entiteiten of categorieën van entiteiten die als verwerkers of gemachtigden kennis mogen krijgen van de persoonsgegevens van de gebruiker:

 • personeel van de verwerkingsverantwoordelijkedat is belast metde uitvoering van de administratie en de boekhouding en met marketingactiviteiten;
 • personeel dat IT-hulpmiddelen onderhoudt en/of repareert;
 • personeel datonderzoek en dienstverlening verricht;
 • arbeidsconsulenten en/of accountantskantoren in de hoedanigheid van verwerker;
 • het agentennetwerk van de gezamenlijkeverwerkingsverantwoordelijken;
 • medewerkers en werknemers van de ondernemingen van de Almo Nature-groep;
 • factoringmaatschappijen;
 • kredietinstellingen;
 • incassobedrijven;
 • kredietverzekeringsmaatschappijen;
 • bedrijven voor handelsinformatie;
 • zelfstandige beroepsbeoefenaars en adviseurs van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • transportbedrijven.

Met het oog op de verwezenlijking van de onder punt A genoemde doelen mogen de gegevens ook aan derden worden meegedeeld indien de wet of de overeenkomst dat voorschrijft.

Persoonsgegevens zullen niet worden verspreid.

B1. Verplichte of facultatieve toestemming met het oog op de hoofddoeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

In alle onder A en B (bij mededelingen aan derden) genoemde gevallen – en op basis van de toepasbare regels van de EU-verordening – is het verstrekken van gewone en gevoelige persoonsgegevens strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de onder A1. en A2. genoemde werkzaamheden.

Indien de gegevens als bedoeld in A1. en A2. niet of slechts gedeeltelijk worden verstrekt, is het mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke de overeenkomst niet kan uitvoeren of niet op de juiste wijze kan voldoen aan alle contractuele verplichtingen op het gebied van salarissen en vergoedingen, belastingen en verzekeringen.

C. Opslagperiode van de gegevens en andereinformatie

In overeenstemming met de grondslagen van rechtmatigheid, doelbinding en minimale gegevensbewerking zoals bepaald in art. 5 van EU-verordening 2016/679, worden de persoonsgegevens opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor zij werden verzameld en verwerkt. De opslag geschiedt volgens de onderstaande criteria in overeenstemming met art. 13, lid 2, sub a) van de EU-verordening:

 • voor de doeleinden die in de punten A1. en A2. zijn beschreven: 10 jaar na de laatste levering van producten;
 • voor de doeleinden van punt A3.: 10 jaar of een kortere periode indien de betrokkene bezwaar tegen de verwerking maakt.

D. Doorgifte van persoonsgegevens

Krachtens art. 13, lid 1, sub f) van de EU-verordening informeren wij u dat de verzamelde persoonsgegevens digitaal zullen worden verwerkt met behulp van de provider Mailjet. De desbetreffende privacyinformatie kunt u raadplegen op https://www.mailjet.com/privacy-policy/. Dit betekent dat de gegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen in de Europese Unie.

De gegevens worden bovendien verwerkt met behulp van software van Oracle. De desbetreffende privacyinformatie kunt u raadplegen op https://www.oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html, https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls.

Dit betekent dat de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Omdat Oracle over een certificering in de zin van het “Privacy Shield” beschikt, is de doorgifte buiten de Europese Unie ingevolge artikel 45 van EU-verordening 2016/679 toegestaan op basis van het adequaatheidsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016.

De gegevens worden bovendien opgeslagen in de cloud Amazon Web Services. Informatie over hun privacybeleid kunt u raadplegen op https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls.

Dit betekent dat de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Omdat Amazon Web Services over een certificering in de zin van het “Privacy Shield” beschikt, is de doorgifte buiten de Europese Unie ingevolge artikel 45 van EU-verordening 2016/679 toegestaan op basis van adequaatheidsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016.

E. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, noch van profilering in de zin van artikel 22, leden 1 en 4 van EU-verordening 2016/679.

F. Bezwaar tegen de verwerking voor reclamedoeleindenen marketing

De betrokkene mag te allen tijde bezwaar tegen de verwerking voor de onder A3. genoemde doelen maken door zonder enige andere formaliteit een duidelijke mededeling daaromtrent te verzenden naar het e­mailadresprivacy@almonature.com.Na de ontvangst van dat opt-out verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens zo spoedig mogelijk uit de desbetreffende databases verwijderen en wissen en alle derden waaraan de gegevens eventueel zijn doorgegeven, verzoeken hetzelfde te doen. Een eenvoudig verzoek om wissing van gegevens geldt automatisch als bevestiging van de gedane verwijdering.

Overeenkomstig artikel 21 van de EU-verordening, informeren wij u nadrukkelijk dat wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, de betrokkene altijd het recht heeft bezwaar te maken tegen het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden en dat wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking voor direct marketing, zijn persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

G. Verwerkingsprocessen

De verwerking van gegevens voor de eerder vermelde doeleinden geschiedt zowel geautomatiseerd met elektronische of digitale hulpmiddelen als niet-geautomatiseerd op papieren gegevensdragers. Daarbij worden alle wettelijke, reglementaire en interne voorschriften voor geheimhouding en veiligheid in acht genomen.

De gegevens worden verwerkt door personen die bevoegd zijn de onder punt A vermelde taken uit te voeren. Hun identiteit wordt continu gecontroleerd, zij zijn daarvoor opgeleid en hebben kennis van de veiligheidsvoorschriften die in de EU-verordening en door de verwerkingsverantwoordelijke zijn vastgesteld.

H. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken enverwerkers

De identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijken zijn:

 • MOORE STEPHENS MSN BV
  Amsterdam Airport Office
  Aalsmeerderweg 600
  EjRozemburg 1437
 • Almo Nature S.p.A.
  Piazza Giustiniani 6
  Genua (Italië)
  e-mail: privacy@almonature.com

Het contactpunt voor de uitoefening van de rechten als bedoeld in art. 7 van de Privacywet en art. 26 van EU-Verordening 2016/679 is Almo Nature S.p.A., e-mail: privacy@almonature.com.

De identificatiegegevens van de verwerkers zijn:

 • Mailjet SAS
  13-13 bis, rue de l’Aubrac
  75012 Paris, France
  e-mail : privacy@mailjet.com
 • Oracle
  500 Oracle Parkway
  Redwood Shores, CA
  94065, USA
  Tel: +1.650.506.7000

  Chief Privacy Officer, Oracle Corporation
  10 Van de Graaff Drive
  Burlington, MA 01803
  USA

Een bijgewerkte lijst van voor de verwerking gemachtigde personen kan worden opgevraagd bij bovengenoemde vestigingen.

I. Uitoefening van rechten door debetrokkene

Overeenkomstig de artikelen 13, lid 2, sub b) en d), 15, 18, 19 en 21 van de EU-verordening wordt de betrokkene erop gewezen dat hij het recht heeft om:

 1. uitsluitsel te vragen over het al dan niet bestaan van zijn persoonsgegevens;
 2. informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en, waar mogelijk, de opslagperiode van zijn gegevens;
 3. rectificatie of verwijdering van zijn gegevens te eisen;
 4. een beperking van de verwerking te verlangen of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 5. de overdraagbaarheid van de gegevens te verlangen, dat wil zeggen zijn gegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen en ze zonder belemmeringen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden;
 6. zijn toestemming op een willekeurig moment in te trekken, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van de vóór de intrekking gegeven toestemming;
 7. een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens, volgens de procedures en de aanwijzingen op de officiëlewebsite van de autoriteit www.garanteprivacy.it;;

Indien op verzoek van de betrokkene is besloten tot rectificatie, wissing of beperking van de verwerking – tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten – zullen degezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de desbetreffende verandering meedelen aan elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt. Op verzoek van de betrokkene mogen de gezamenlijkeverwerkingsverantwoordelijkeneen opgave van die ontvangers verstrekken.

De rechten mogen kosteloos en zonder enige vormvereiste worden uitgeoefend door verzending van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst naar het adres [•] of een e-mail naar privacy@almonature.com.

Hierna wordt de volledige tekst van artikel 7 van de Privacywet weergegeven. De artikelen 15 tot en met 23 van de EU-verordening kunnen worden geraadpleegd via di link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=P